Op deze pagina vindt U regelmatig wisselende teksten uit bronnen welke ik of voor mij andere onderzoekers hebben gebruikt danwel zelf geschreven, dit met bron-vermelding.

Titel :

Van Isendoorn Blois (Uitgestorven)
Uit : het Nederlands Adelsboek 1909
(zie ook onder Genealogie)

Katholiek. — Gelderland. — De geregelde stamreeks vangt aan met Willem van Isendoorn, wiens zoon Wolther van Isendoorn in 1453 huwde met Catharina van Sterckenburg. Bij besl. d.d. 28 Aug. 1814, N 14 werden Fredericus Carolus Theodorus van Isendoorn Blois en Reinierus Albertus Ludovicus van Isendoorn Blois benoemd in de ridderschap van Gelderland, terwijl hun bij K.B. d.d. 20 Aug. 1822, N 64 de titel van baron op alle werd verleend.

Wapen: In rood drie palen van vair, en een gouden schild hoofd. Gekroonde helm met goud-rood-blauwe dekkleeden. Helmteeken: een klimmende roode leeuw, tusschen twee in den omgekeerden kepervorm geplaatste zwarte fakkels, elk omgeven door drie zilveren spangen boven elkander, de vlammen van goud. Schildhouders: twee roodgetongde bruine leeuwen.

Stamreeks

I † Willem van Isendoorn, tr † Adriana van Brakell.

II † Wolther van Isendoorn, tr. 1459 † Catharina van Sterckenburg, dr. van Gijsbert.

III † Johan van Isendoorn, ridder te Pavia 1525, tr. † Margrieta van Rossem, vrouwe van Cannenburg, dr. van Johan en Janna van Hemert tot Poederoyen.

IV † Hendrik van Isendoorn Blois, ridder, heer van Cannenburg, in de ridderschap van Veluwe 1565, erfmaarschalk van Limburg, † 16 Dec. 1594, tr. † Sophia van Stommel, vrouwe van Stockem, † 19 Aug. 1576, begr. Vaassen, dr. van Steven en Margriet van Ruisschenberg en wede Jan van Groesbeeck.

V † Marten van Isendoorn Blois tot Cannenburg, ridder, in de riddersehap van Veluwe 1579—1619, ambtsjonker van Epe, † 17 Nov. 1632, tr. in (huw. voorw. 24 Juni) 1598 † Anna van Voorst van Schoonderbeek, † 29Aug. 1623, dr. van Albert en Jehanne van Arnhem vrouwe van ‘t Loo.

VI † Elbert van Isendoorn Blois, heer van Cannenburg, dijkgraaf van Veluwe, † 10 Sept. 1680, tr. 20 (huw. voorw. 22 Juni 1658 † Odilia van Wassenaer, 9 dagen na Palmzondag 1672, dr. van Albert, heer van Alckemade en Cornelia de Bruyn van Buytenwech.

VII † Jan Hendrik van Isendoorn Blois geb. 13 Oct. 1666, dijkgraaf van Veluwe, beleend met Blois 1659, kol. te paard, † gesneuveld bij Ekeren 30 Juni 1703, tr. Doesburg 15 Mei 1693 † Margaretha van Reede tot Amerongen, geb. Utrecht 8 Juli 1667, † 31Mei 1726, dr. van Gerard, 1sten graaf van Athlone en Ursula Philippota van Raesfelt.

VIII † Frederik Johan van Isendoorn Blois heer van Cannenburg, geb. Utrecht 10 Sept. 1699, generaal cav., dijkgraaf en jachtraad van Veluwe, † k. Cannenburg onder Vaassen 7 Mei 1771, tr. Elderen 11 April 1726 † Anna Margaretha Josphe Gravin van Renesse van Elderen, ged. Elderen 15 Maart 1703, † Vaassen 15 Dec. 1775, dr van Maximiliaan Hendrik Graaf van Renesse en van Masnuy, Baron van Elderen en Margurite Elisa beth Sophie van Stepraedt.

IX † Jan Hendrik Josephus van Isendoorn Blois is, heer van Cannenburg 1783, geb. Vaassen 26 Jan. 1727, majoor cav., † k. Cannenburg 25 April 1800, tr. huw. voorw. Munsterbilsen 21 Aug.) 1783 † Char1otte frein von Venningen, ged. Mannheim 16 Oct. 1759, † Nijmegen 15 April 1822 dr. van freiherr Carl Philip Theodor en Marie Anne frein von Htten zu Stolzenberg.

Uit dit huwelijk:

1. † Fredericus Carolus Theodorus baron van Isendoorn Blois, heer van Fluy, Vaassen en Cannenburg geb. k. Cannenburg 23 Aug. 1784, kamerheer i.b.d., † aldaar 9 Dec. 1865, tr. Cleve 11 Nov. 1847 † Charlotte Theodorine Marie Alexandrine barones van Oldeneel tot Oldenzeel, geb. h. Jonge Rhaan 2 Feb. 1809, † k. Cannenburg 5 Juni 1881, dr. van Jean Charles Hyaeinthe en Augustina Frederica Sophia Wilhelmina van Hvell tot Westerflier.

2. † Reinierus Albertus Ludovicus baron van Isendoorn Blois, geb. k. Cannenburg 16 Feb. 1786, † aldaar 4 Maart 1856.

Jan van IJzendoorn

Uit : het Nederlands Adelsboek 1909

naar boven